Privacybeleid

17/ De BVBA FULLUP, met maatschappelijke zetel gelegen te 5310 Leuze, Rue de Labie 13 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

18/ Verwerking van de gegevens en beoogd doel
De informatie die u ons meedeelt, wordt verzameld en verwerkt overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving inzake het privéleven en in het bijzonder overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De doelstellingen die worden nagestreefd bij een eventuele verwerking van de persoonsgegevens zijn de volgende :

  • uitwisseling van informatie en beantwoorden van uw vragen ;
  • contactopname met u in het kader van de promotie en de marketing van de diensten verbonden aan FULLUP of één van haar partners ;
  • u eventueel op de hoogte houden van interessante evenementen die betrekking hebben op FULLUP en die u mogelijks zouden interesseren ;
  • marktonderzoeken uitvoeren en deze ter beschikking stellen van partners van FULLUP opdat deze hun diensten naar u toe zouden kunnen verbeteren ;
  • de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan wij gehouden zijn ons te conformeren na te leven.
  • aan partners toe te staan u te contacteren indien zij bemerken dat de brandstof aanwezig in uw tank lager is dan het alarmpeil (in %), zoals door de koper/gebruiker ingesteld in de mobiele applicatie FULLUP.
  • diensten verbonden aan energie voor te stellen : chauffagist, controle van de (mazout)tank, onderhoud, …

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u de toestemming aan FULLUP om bovenvermelde verwerking door te voeren.

19/ Uw persoonsgegevens zullen zo lang als nodig om de beoogde doelstellingen te bereiken worden bewaard.

20/ Door producten bij FULLUP te bestellen, staat u toe dat zij uw informatie doorgeeft aan haar partners.

U beschikt steeds over de mogelijkheid om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Om dit te doen, gelieve uw schriftelijk verzet gedateerd en ondertekend op te sturen naar het adres « 5310 Leuze, Rue de Labie 13 » en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen aan uw elektronisch schrijven.

21) U heeft het recht uw gegevens te raadplegen en desgevallend deze te laten verbeteren of aan te vullen.

22/ FULLUP behoudt zich het recht voor om huidig beleid betreffende het privéleven te wijzigen om zich te conformeren naar de van kracht zijnde wetgeving op gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.