Gebruiksvoorwaarden

De BVBA FULLUP (hierna genaamd « FULLUP ») ontwikkelt en verkoopt sensoren-zenders (meters) van opslagbare energie waarbij gebruikers toegang krijgen tot een mobiele applicatie waar veelvuldige functies in zijn opgenomen die doorheen de tijd kunnen evolueren.

1. Al onze verkopen en dienstverleningen zijn exclusief onderworpen aan huidige algemene voorwaarden bij uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de cliënt, zelfs indien deze opgenomen zijn op zijn documenten. Door een bestelling te plaatsen, erkent de cliënt huidige algemene voorwaarden te hebben geraadpleegd en te hebben aanvaard.

2. Onze aanbiedingen houden geen verplichting in, behoudens in geval van verkoop. Elke bestelling die ons wordt toevertrouwd, verbindt ons enkel na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

3. Behoudens andersluidende vermelding hebben onze prijzen betrekking op de inontvangstname in onze magazijnen. De installatie van het product bij de koper is niet inbegrepen in de prijs.

4. De producten worden beschouwd als aanvaard door de koper ten laatste acht kalenderdagen na ontvangst van de koopwaar, behoudens in geval van klacht ingediend per aangetekend schrijven vóór verstrijken van deze termijn. De aanvaarding zal alle zichtbare gebreken en conformiteitsgebreken dekken, aldus zijnde al de gebreken die konden opgespoord worden op het ogenblik van de ontvangst.

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken kan door de cliënt slechts worden ingesteld binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de levering en voor zover het gebrek het product in belangrijke mate ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk bestemd is en voor zover het product op geschikte wijze werd opgebouwd, geplaatst en gebruikt. Om van deze garantie te kunnen genieten, zal de koper elke klacht onmiddellijk na vaststelling van de gebreken per aangetekend schrijven moeten kenbaar maken.

Onze garantie is, naar onze keuze, begrensd tot de gratis herstelling of vervanging van de gebrekkige koopwaar.

Bekommerd om de verbetering van de kwaliteit van onze producten, behouden we ons het recht voor de technische en / of esthetische karakteristieken van onze producten te wijzigen. Verschillen in kleur kunnen aldus plaatsvinden, deze zullen in geen enkel geval de annulatie en/of weigering van de koopwaar kunnen rechtvaardigen.

6. Behoudens andersluidende vermelding, heeft de koper de uitdrukkelijke verplichting om de levering van de koopwaar binnen de acht dagen na kennisgeving van de terbeschikkingstelling in ontvangst te nemen, bij gebreke waaraan de verkoper het recht zal hebben om van rechtswege het contract als opgezegd te beschouwen ten laste van de koper. In dit geval zal de koper gehouden zijn tot betaling van een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopsprijs ten titel van schadevergoeding.

7. In het geval de levering ons toekomt, wordt deze uitgevoerd op een wijze door ons bepaald, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In dat geval, geschiedt de levering van de koopwaren op kosten, rekening en risico’s van de cliënt, behoudens in geval van dwaling in onzer hoofde of in hoofde van onze aangestelden. De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel meegegeven en iedere vertraging van levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot annulatie of weigering van de bestelling, schadevergoeding of vergoeding van enige aard.

8. Er wordt tussen partijen, in afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek, uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde koopwaar in volle eigendom van de verkoper blijven tot integrale betaling van de factuur door de cliënt. Zij zal de teruggave van de koopwaar kunnen vorderen in welke handen de koopwaren zich bevinden.

De koper blijft echter als enige gehouden tot verlies, zelfs in geval van toevallige gebeurtenis of overmacht, van de verkochte koopwaren.

9. De cliënt-handelaar die onze producten of onze folders uitstalt in zijn winkels dient hiervoor voorafgaandelijk onze toestemming te bekomen.

10. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden onze andere schuldvorderingen op de cliënt van rechtswege opeisbaar. De op de vervaldag niet-betaalde facturen worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 12% op jaarbasis vanaf datum van de factuur tot datum van betaling. Bovendien zal de cliënt die in gebreke blijft een vervallen factuur te betalen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd saldo met een minimum van 100 euro verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding.

11. Wij verkopen producten in perfecte werkingsstaat. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade die zou ontstaan wegens een slechte behandeling of een verkeerd gebruik van het product na levering. Het zal aan degene die zich op de fout van de verkoper beroept, toekomen om te bewijzen dat de producten niet in werkingsstaat waren vóór de levering. Het komt aan de koper toe om de conformiteit van de verkochte producten en dienstverleningen na te gaan (mazouttanks, smartphone, enz.) waarop deze zullen gebruikt worden.

12. Het is mogelijk dat de diensten verbonden aan het gebruik van de FULLUP-producten tijdelijk onbeschikbaar zijn. De koper zal de aansprakelijkheid van FULLUP hiervoor niet kunnen inroepen.

13. Wij behoudens ons het recht voor om op elk moment en voor welk motief ook, tijdelijk of op permanente wijze onze diensten te onderbreken en dit zonder u hierover voorafgaandelijk in te lichten, onder andere indien u huidige algemene voorwaarden heeft geschonden of indien u strijdig met huidige algemene voorwaarden handelt en/of in geval toepasselijke wettelijke bepalingen.

14. Een pand op (de) het verkochte product(en) wordt samen met de verkoop gelegd tot op ogenblik van betaling van de prijs.

15. Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relaties, voor zover deze niet afwijkt aan onderhavige verkoopsvoorwaarden.

16. Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.